Dec 032014
 

www.mastermui.hk
www.facebook.com/mastermui

『王弼普及版本』
道生一,一生二,二生三,三生萬物。
萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。
人之所惡,惟孤﹑寡﹑不穀,而王公以為稱。
故物或損之而益,或益之而損。
人之所教,我亦教之。
強梁者不得其死,吾將以為教父。

『老子甲郭店竹簡本』

『老子甲馬王堆竹簡本』

『老子乙馬王堆竹簡本』
道生一,一生二,二生三,三生□□□
□□□□□□□□以為和。
人之所亞,唯孤、寡、不穀,而王公以自□□□□□□□云云之而益。
□□□□□□□□□□□□□□□□吾將以□□父。

Oct 242014
 

www.mastermui.hk
www.facebook.com/mastermui

『王弼普及版本』
上士聞道,勤而行之;
中士聞道,若存若亡;
下士聞道,大笑之,不笑不足以為道。
故建言有之,
明道若昧,進道若退,
夷道若纇,上德若谷,
大白若辱,廣德若不足,
建德若偷,質真若窬,
大方無隅,大器晚成,
大音希聲,大象無形
道隱無名,夫唯道,善貸且成。

Oct 122014
 

www.mastermui.hk
www.facebook.com/mastermui

『王弼普及版本』
昔之得一者:
天得一以清,地得一以寧,
神得一以靈,谷得一以盈,
萬物得一以生,侯王得一以為天下貞。
其致之。
天無以清將恐裂,地無以寧將恐發,
神無以靈將恐歇,谷無以盈將恐竭,
萬物無以生將恐滅,侯王無以貴高將恐蹶。
故貴以賤為本,高以下為基。
是以侯王自謂孤、寡、不轂。
此非以賤為本邪?
非乎!
故致數車無車,不欲琭琭如玉,珞珞如石。

『老子甲郭店竹簡本』

『老子甲馬王堆竹簡本』
昔之得一者:
天得一以清;
地得□以寧;
神得一以霝;
浴得一以盈;
侯□□□而以為正。
其致之也,胃天毌已清將恐□,胃地毌□□將恐□,胃神毌已霝將恐歇,胃浴毌已盈將恐渴,胃侯王毌已貴□□□□□。
故必貴而以賤為本,必高矣而以下為基。
夫是以侯王自胃□孤寡不穀,此其賤□□與?
非□?
故致數與無與。
是故不欲□□若玉,硌硌□□。

『老子乙馬王堆竹簡本』
昔得一者:
天得一以清;
地得一以寧;
神得一以霝;
浴得一盈;
侯王得一以為天下正。
其至也,胃天毌已,清將恐蓮;
地毌已寧,將恐發;
神毌□□□恐歇;
谷毌已□,將渴侯王毌已貴以高將恐蹶。
故必貴以賤為本,必高矣而以下為基。
夫是以侯王自胃孤、寡、不穀。此其賤之本與?
非也。
故至數輿無輿。
是故不欲祿□若玉硌□若石。

Sep 202014
 

www.mastermui.hk
www.facebook.com/mastermui

『王弼普及版本』
上德不德,是以有德;
下德不失德,是以無德。
上德無為,而無以為,
下德為之,而有以為。
上仁為之,而無以為;
上義為之,而有以為。
上禮為之,而莫之應,則攘臂而扔之。
故失道而後德,失德而後仁,失仁而後義,失義而後禮。
夫禮者,忠信之薄,而亂之首。
前識者,道之華,而愚之始。
是以大丈夫處其厚,不居其薄,處其實,不居其華。
故去彼取此。

『老子甲郭店竹簡本』

『老子甲馬王堆竹簡本』
□□□□□□□□□□□□□□□□德。
上德無□□無以為也。
上仁為之□□以為也。
上義為之而有以為也;
上禮□□□□□□□□攘臂而乃之。
故失道。
失道矣而后德,失德而后仁,失仁而后義,□義而□□□□□□□□□□而亂之首也。
□□□,道之華也,而愚之首也。
是以大丈夫居其厚而不居其泊,居其實不居其華。
故去皮取此。

『老子乙馬王堆竹簡本』
上德不德,是以有德;
下德不失德,是以無德。
上德無為而無以為也;
上仁為之而無以為也。
上○為之而有以為也;
上禮為之而莫之應也,則攘臂而乃之。
故失道而后德,失德而句仁,失仁而句義,失義而句禮。
夫禮者,忠信之泊也而亂之首也。
前識者,道之華也,而愚之首也。
是以大丈夫居□□□居其泊;
居其實而不居其華。
故去罷而取此。

Aug 242014
 

www.mastermui.hk
www.facebook.com/mastermui

『王弼普及版本』
道常無為而無不為。
侯王若能守之,萬物將自化。
化而欲作,吾將鎮之以無名之樸。
無名之樸,夫亦將無欲。
不欲以靜,天下將自正。

『老子甲郭店竹簡本』

『老子甲馬王堆竹簡本』
道恆無名。
侯王若守之,萬物將自??。
??而欲□□□□□□□名之楃。
□□□名之楃,夫將不辱。
不辱以情,天地將自正。

『老子乙馬王堆竹簡本』
道恆無名。
侯王若能守之,萬物將自化。
化而欲作,吾將闐之以無名之樸。
闐之以無名之樸,夫將不辱。
不辱以靜,天地將自正。

Aug 172014
 

www.mastermui.hk
www.facebook.com/mastermui

『王弼普及版本』
將欲歙之,必固張之。
將欲弱之,必固強之。
將欲廢之,必固興之。
將欲奪之,必固與之。
是謂微明。柔弱勝強剛。
魚不可脫於淵,國之利器,不可以示人。

『老子甲郭店竹簡本』

『老子甲馬王堆竹簡本』
將欲拾之,必古張之;
將欲弱之,□□強之;
將欲去之,必古與之;
將欲奪之,必古予之。
是胃微明。
柔弱勝強。
魚不脫於瀟,邦利器不可以視人。

『老子乙馬王堆竹簡本』
將欲翕之,必古張之;
將欲弱之,必古○強之;
將欲去之,必古與之;
將欲奪之,必古予□。
是胃微明。
柔弱朕強。
魚不可說於淵,國利器不可以示人。

Aug 022014
 

www.mastermui.hk
www.facebook.com/mastermui

『王弼普及版本』
執大象,天下往。
往而不害,安﹑平﹑太。
樂與餌,過客止,
道之出口,淡乎其無味,
視之不足見,聽之不足聞,
用之不足既。

『老子甲郭店竹簡本』

『老子甲馬王堆竹簡本』
執大象,□□往。往而不害,安平大。
樂與餌,過格止。
故道之出言也,曰淡呵其無味也,□□不足見也,聽之不足聞也,用之不可既也。

『老子乙馬王堆竹簡本』
執大象,天下往。往而不害,安平大。
樂與□,過格止。
故道之出言也曰;
淡呵其無味也,見之不足見也,聽之不足聞也,用之不可既也。

Jul 262014
 

www.mastermui.hk
www.facebook.com/mastermui

『王弼普及版本』
大道氾兮,其可左右。
萬物恃之而生,而不辭,功成不名有,愛養萬物而不為主。
常無欲,可名於小。
萬物歸焉而不為主,可名為大。
是以聖人終不為大,故能成其大。

『老子甲郭店竹簡本』

『老子甲馬王堆竹簡本』
道汎□□□□□□□□遂事而弗名有也。
萬物歸焉而弗為主,則恆無欲也,可名於小;
萬物歸焉,□□為主,可名於大。
是□聲人之能成大也,以其不為大也,故能成大。

『老子乙馬王堆竹簡本』
道渢呵,其可左右也,成功遂□□弗名有也。
萬物歸焉,而弗為主,則恆無欲也,可名於小。
萬物歸焉,而弗為主,可命於大。
是以聖人之能成大也,以其不為大也,故能成大。